Tuyển dụng

HEAD OF BROKER

Negotiation

Hồ Chí Minh

12/10/2022

HEAD OF BROKER

Mô tả công việc/ Job description

 1. Lập kế hoạch phát triển khách hàng; Tổ chức tìm kiếm, mở rộng hệ thống khách hàng.

Make plan for development customer; Organize to search and expand customer system.

 1. Tổ chức cung cấp các dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán và nhận lệnh giao
  dịch của các khách hàng.

Provide brokerage services, securities investment consulting and receive stock order.

 1. Thực hiện chức năng tạo lập thị trường cho chứng khoán chưa niêm yết.

Implement market-making function for unlisted securities.

 1. Tổ chức cung cấp dịch vụ môi giới đầu tư giữa các nhà đầu tư với các doanh nghiệp
  chào bán cổ phần/ chứng khoán.

Organize to provide investment brokerage services between investors and and enterprises offering shares/ securities.

 1. Tổ chức và thực hiện hoạt động chào bán các sản phẩm và dịch vụ của Công ty cho nhà đầu tư.

Organize and conduct activities of offering products and services of company to investors.

 1. Tổ chức cung cấp thông tin thị trường, pháp luật, chuyên môn cho khách hàng; cung
  cấp báo cáo phân tích đình kỳ, báo cáo tính phí cho khách hàng theo quy định.

Organize to provide market, legal and professional information to customers; provide periodic analysis report, charge report to customers as prescribed.

 1. Quản lý một nhóm nhân viên môi giới.

Manage a group of brokers.

 

Yêu cầu/ Requirement

 1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kinh tế.

University degree in finance, accounting, economics.

 1. Có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán.

Have Broker certificate.

 1. Có khả năng phân tích cơ bản & phân tích kỹ thuật để có thể tư vấn khách hàng.

Have basic analysis and technic analysis skill to consult customer.

 1. Tối thiểu 3 năm làm môi giới chứng khoán tại các Công ty Chứng khoán, có thể xây dựng được một nền tảng khách hàng tại ASAM và mang lại doanh thu cho công ty.

Minimum 3-year experience in broker of securities company, can build data base customer for ASAM and earn revenue for company.

 1. Ưu tiên đã có kinh nghiệm quản lý

Prefer having management experience.

 

 

Kỹ năng/ Skill

 1. Kỹ năng giao tiếp.

Communication skill.

 1. Kỹ năng bán hàng.

Sales skill.

 1. Chịu được áp lực công việc.

Able to work under pressure.

 

Quyền lợi/ Benefit

 1. Chế độ thu nhập tương xứng với năng lực, kinh nghiệm và hiệu suất công việc.

Income regime depends on capacity, experience and work performance.

 1. Đóng Bảo hiểm full lương

Social security contribution on salary in full.