Tuyển dụng

SENIOR ACCOUNTANT

Negotiation

Hồ Chí Minh

28/09/2022

SENIOR ACCOUNTANT

Mô tả công việc

Job description

 • Ghi nhận các giao dịch hàng ngày vào hệ thống kế toán

Record daily transactions into accounting system

 • Hỗ trợ lập báo cáo tài chính & báo cáo định kỳ theo quy định

Assist in preparation of financial statements & periodic reports as regulations

 • Xử lý các biểu đồ tài khoản

Handle chart of account

 • Làm báo cáo kiểm toán với kiểm toán viên

Work with auditors for audit reports

 • Phụ trách thanh toán và thuế

In charge of payment and taxation

 • Đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của các giao dịch kế toán, chứng từ, hóa đơn, v.v.

Ensure the completeness and accuracy of accounting transactions, documents, invoices, etc.

 • Làm việc với thanh tra của các cơ quan quản lý liên quan khi họ đến

Work with relating regulators’ inspectors when they arrive

 • And other relating tasks if required

Và các công việc liên quan khác nếu được yêu cầu

 • Report to Chief Accountant / CFO

Báo cáo cho Kế toán trưởng / Giám đốc tài chính

 

Kỹ năng

Skills

 • Có khả năng làm việc độc lập và chủ động liên hệ với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề hàng ngày

Able to work independently and actively contact stakeholders to solve daily issues

 • Có thể tạo các báo cáo, biểu mẫu không có sẵn khi được yêu cầu

Able to make unavailable ad-hoc report, form & template when required

 • Can-do attitude & solving problem skills

Tinh thần làm việc chủ động và kỹ năng giải quyết vấn đề

 

Kinh nghiệm làm việc

Experience

 • Biết sử dụng phần mềm Bravo là một lợi thế

Knowledge of Bravo is advantage

 

Phúc lợi

Benefit

 • Đóng bảo hiểm full lương

Social security contribution on salary in full

 • Môi trường làm việc: trẻ trung, đa văn hóa, được phép tự do

Working environment: young, multi-cultural, allowed freedom

 

Yêu cầu khác:

Other requirements

 • Độ tuổi: dưới 35 tuổi

Age: under 35

 • Mức lương mong đợi thể hiện trong đơn ứng tuyển

Expected salary should be given in your application