Dịch vụ trái phiếu

Danh mục

Dịch vụ trái phiếu

ASAM증권이 추천하는 회사채 list 
Stable & high yield (MSN BOND 10%, SBT BOND 13%)

 

1. MSN121015

2. MSN121014

3. MSN121013

4. SBT121002

5.CTG121030